Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO LA LOSU NO RESPON A LES NECESSITATS DE LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES

La LOSU és poc ambiciosa en la defensa de la universitat com a servei públic d’ensenyament superior. A més, minvament l’autonomia universitària perquè reforça el paper de les comunitats autònomes a través de diversos mecanismes, manera de generar desigualtats entre comunitats.

CCOO des de l’inici ha mostrat el seu rebuig perquè entenia que els problemes que afligeixen a les universitats públiques i al seu personal no es resolien en el primer esborrany presentat, i que es mantenen i persisteixen en la Llei, destaquem entre altres:

 • No soluciona els problemes de finançament de les universitats públiques, ja que només assenyala un increment fins a l’1% del PIB en 2030, insuficient per estar per davall de la mitjana europea i de la de l’OCDE.
 • En l’àmbit de la governança, la duració i configuració dels càrrecs electes redunda en un dèficit democràtic, ja que són exclusivament per un període únic de sis anys.
 • És preocupant que òbriga la possibilitat de creació de centres i estructures amb un sistema de govern, funcionament i gestió completament alié al dels col·legiats, i que podria substituir a facultats, escoles o departaments.
 • Mentre s’aposta per la reducció de la temporalitat de les i els empleats públics, paradoxalment la Llei és permissiva i afavoreix l’increment del professorat amb dedicació a temps parcial.
 • No aposta per l’erradicació de la precarietat, sinó que la dilata en el temps.
 • Quant al personal d’administració i serveis, únicament canvia el nom pel de personal tècnic, de gestió i d’administració i serveis conforme al TREBEP. Això sí, la seua participació en tots els àmbits pot veure’s afectada.

La LOSU marca línies generals que necessiten desenvolupaments normatius, CCOO estarà en cada àmbit de negociació i participació per a lluitar per la millora de les condicions laborals i salarials del personal universitari, i en favor d’una igualtat efectiva i real.

Des de CCOO hem elaborat:

Resum de les principals novetats que introdueix la LOSU, punxa ací per a accedir a ell.

Dossier LOSU i les figures de PDI laboral, punxa ací per a accedir a ell.

*************************

La LOSU es poco ambiciosa en la defensa de la universidad como servicio público de enseñanza superior. Además, merma la autonomía universitaria porque refuerza el papel de las comunidades autónomas a través de diversos mecanismos, manera de generar desigualdades entre comunidades.

CCOO desde el inicio ha mostrado su rechazo porque entendía que los problemas que aquejan a las universidades públicas y a su personal no se resolvían en el primer borrador presentado, y que se mantienen y persisten en la Ley, destacamos entre otros:

 • No solventa los problemas de financiación de las universidades públicas, ya que solo señala un incremento hasta el 1% del PIB en 2030, insuficiente por estar por debajo de la media europea y de la de la OCDE.
 • En el ámbito de la gobernanza, la duración y configuración de los cargos electos redunda en un déficit democrático, puesto que son exclusivamente por un periodo único de seis años.
 • Es preocupante que abra la posibilidad de creación de centros y estructuras con un sistema de gobierno, funcionamiento y gestión completamente ajeno al de los colegiados, y que podría sustituir a facultades, escuelas o departamentos.
 • Mientras se apuesta por la reducción de la temporalidad de las y los empleados públicos, paradójicamente la Ley es permisiva y favorece el incremento del profesorado con dedicación a tiempo parcial.
 • No apuesta por la erradicación de la precariedad, sino que la dilata en el tiempo.
 • En cuanto al personal de administración y servicios, únicamente cambia el nombre por el de personal técnico, de gestión y de administración y servicios conforme al TREBEP. Eso sí, su participación en todos los ámbitos puede verse afectada.

La LOSU marca líneas generales que necesitan desarrollos normativos, CCOO estará en cada ámbito de negociación y participación para luchar por la mejora de las condiciones laborales y salariales del personal universitario, y en favor de una igualdad efectiva y real.

Desde CCOO hemos elaborado:

Resumen de las principales novedades que introduce la LOSU, pincha aquí para acceder a él.

Dossier LOSU y las figuras de PDI laboral, pincha aquí para acceder a él.