Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO PV edita una guia amb les ajudes i prestacions socials per a la protecció de les persones

CCOO PV edita una guia amb les ajudes i prestacions socials per a la protecció de les persones

Prestacions de la Seguretat Social i el Sepe, rendes mínimes, ajudes a l’habitatge, ajudes energètiques, serveis socials i dependència.
El sindicat disposa d’un servei d’atenció a l’afiliació per a assessorar sobre aquestes mesures.

La Secretaria de Polítiques Públiques i Protecció Social de CCOO PV ha elaborat una guia per a informar la ciutadania de les diferents ajudes i prestacions socials existents, amb els requisits d’accés.

La Secretaria de Polítiques Públiques i Protecció Social de CCOO PV ha elaborat una guia que arreplega les diferents ajudes i prestacions socials que tenen com a finalitat la protecció de les persones, especialment les que estiguen en situació de vulnerabilitat.

El document detalla els requisits d’accés a diferents prestacions de la Seguretat social i el Sepe, ajudes en matèria d’habitatge, ajudes per al pagament de subministraments bàsics, serveis socials municipals, rendes mínimes, dependència, etc.

Per a CCOO PV és important conèixer quins són els nostres drets per a poder exercir-los. És per això que esperem que aquesta guia siga d’utilitat per a aconseguir aqueix propòsit.

Servei d’assessorament

La Secretaria de Polítiques Públiques i Protecció Social de CCOO PV posa a la disposició de l’afiliació el seu servei d’atenció i assessorament per a qualsevol dubte sobre aquestes mesures socials.

Les persones que ho necessiten poden posar-se en contacte amb la Secretaria a través del correu electrònic politicasocial@pv.ccoo.es o del telèfon 963 882 100

ccoo

.

CCOO PV edita una guía con las ayudas y prestaciones sociales para la protección de las personas

Prestaciones de la Seguridad Social y el Sepe, rentas mínimas, ayudas a la vivienda, ayudas energéticas, servicios sociales y dependencia.
El sindicato dispone de un servicio de atención a la afiliación para asesorar sobre estas medidas.

La Secretaría de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO PV ha elaborado una guía para informar a la ciudadanía de las diferentes ayudas y prestaciones sociales existentes, con los requisitos de acceso.

La Secretaría de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO PV ha elaborado una guía que recoge las diferentes ayudas y prestaciones sociales que tienen como finalidad la protección de las personas, especialmente las que estén en situación de vulnerabilidad.

El documento detalla los requisitos de acceso a diferentes prestaciones de la Seguridad social y el Sepe, ayudas en materia de vivienda, ayudas para el pago de suministros básicos, servicios sociales municipales, rentas mínimas, dependencia, etc.

Para CCOO PV es importante conocer cuáles son nuestros derechos para poder ejercerlos. Es por ello que esperamos que esta guía sea de utilidad para conseguir ese propósito.

Servicio de asesoramiento

La Secretaría de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO PV pone a la disposición de la afiliación su servicio de atención y asesoramiento para cualquier duda sobre estas medidas sociales.

Las personas que lo necesiten pueden ponerse en contacto con la Secretaría a través del correo electrónico politicasocial@pv.ccoo.es o del teléfono 963 882 100

Guía ayudas y prestaciones sociales. CCOO PV

Som treballadors
Som treballadores
Som universitat

Atenció a l´afiliació

ccoo