Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO recorda que el permís parental ha de ser retribuït per a totes les persones treballadores

CCOO recorda que el permís parental ha de ser retribuït per a totes les persones treballadores

 

El sindicat celebra l’aprovació dels nous permisos que transposen la directiva europea de conciliació, però recorda que tots ells han de ser retribuïts per a totes les persones treballadores per a complir la normativa i assegurar la corresponsabilitat

 

CCOO celebra que per fi s’haja efectuat la transposició de la Directiva Europea 2019/1158 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional, amb l’aprovació per part del Govern de nous permisos laborals, si bé lamenta que aquesta no s’haja produït correctament i no s’haja tingut en compte al Diàleg Social.

Tal com venim denunciant en relació al permís parental de les 8 setmanes (la inclusió de les quals es preveia inicialment en la Llei de Famílies,) la Directiva insta els Estats membres a garantir aquest permís com un dret individual a gaudir abans que la filla o el fill complisca els 8 anys. Aquest permís no pot ser inferior a 4 mesos per cadascun dels progenitors i a més determina que haurà de tenir en compte als interlocutors socials per a la seua regulació i haurà d’anar acompanyat d’una remuneració o prestació econòmica. El Govern tan sols ha assegurat el caràcter retribuït del permís en el cas de les persones ocupades públiques de l’àmbit del EBEP, per tant, no ha fet una correcta transposició de la norma, ja que exclou a la majoria de població treballadora. Ignora als interlocutors socials i posa en risc la corresponsabilitat, ja que està demostrat que els permisos sense remunerar els agafen quasi exclusivament les dones.

Al marge del permís parental, el Govern ha aprovat altres permisos i drets:

– 5 dies retribuïts: per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització però que requerisca repòs. Inclou a familiars de fins a 2n grau i convivents.

– 4 dies retribuïts a l’any: per causa de força major quan siga necessari per motius familiars urgents o imprevisibles.

– Reducció de jornada: s’amplia el dret la reducció de jornada per als qui requerisquen encarregar-se de la cura directa d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat , a més de per a la cura de fills o filles o persones a càrrec amb discapacitat menors de 26 anys i que tinguen càncer o una altra malaltia greu (quan el grau de discapacitat supere el 65% i aquesta condició s’acredite abans de complir els 23)

– Adaptació de jornada: s’amplia el dret a persones amb persones dependents a càrrec (fills i filles majors de 12 anys, cònjuge parella de fet, familiars per consanguinitat fins a segon grau i persones convivents quan no puguen valdre’s per si mateixes). En cas de negativa, l’empresa haurà de justificar-la.

– Parelles de fet: es reconeix el permís de 15 dies naturals pel registre de parella de fet, equiparant així amb els matrimonis.

– Més protecció: s’estableixen noves garanties perquè les persones treballadores no puguen patir discriminació, tracte desfavorable o acomiadament per exercir drets de conciliació.

 

 

CCOO recuerda que el permiso parental debe ser retribuido para todas las personas trabajadoras

 

El sindicato celebra la aprobación de los nuevos permisos que transponen la directiva europea de conciliación, pero recuerda que todos ellos han de ser retribuidos para todas las personas trabajadoras para cumplir la normativa y asegurar la corresponsabilidad

 

CCOO celebra que por fin se haya efectuado la transposición de la Directiva Europea 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, con la aprobación por parte del Gobierno de nuevos permisos laborales, si bien lamenta que ésta no se haya producido correctamente y no se haya tenido en cuenta al Diálogo Social.

Tal y como venimos denunciando en relación al permiso parental de las 8 semanas (cuya inclusión se preveía inicialmente en la Ley de Familias,) la Directiva insta a los Estados miembros a garantizar este permiso como un derecho individual a disfrutar antes de que la hija o el hijo cumpla los 8 años. Este permiso no puede ser inferior a 4 meses por cada uno de los progenitores y además determina que deberá de tener en cuenta a los interlocutores sociales para su regulación y deberá de ir acompañado de una remuneración o prestación económica. El Gobierno tan solo ha asegurado el carácter retribuido del permiso en el caso de las personas empleadas públicas del ámbito del EBEP, por tanto, no ha hecho una correcta transposición de la norma, puesto que excluye a la mayoría de población trabajadora. Ignora a los interlocutores sociales y pone en riesgo la corresponsabilidad, puesto que está demostrado que los permisos sin remunerar los cogen casi exclusivamente las mujeres.

Al margen del permiso parental, el Gobierno ha aprobado otros permisos y derechos:

– 5 días retribuidos: por accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización pero que precise reposo. Incluye a familiares de hasta 2º grado y convivientes.

– 4 días retribuidos al año: por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes o imprevisibles.

– Reducción de jornada: se amplía el derecho la reducción de jornada para quienes precisen encargarse del cuidado directo de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad , además de para el cuidado de hijos o hijas o personas a cargo con discapacidad menores de 26 años y que tengan cáncer u otra enfermedad grave (cuando el grado de discapacidad supere el 65% y esta condición se acredite antes de cumplir los 23)

– Adaptación de jornada: se amplía el derecho a personas con personas dependientes a cargo (hijos e hijas mayores de 12 años, cónyuge pareja de hecho, familiares por consanguinidad hasta segundo grado y personas convivientes cuando no puedan valerse por sí mismas). En caso de negativa, la empresa deberá justificarla.

– Parejas de hecho: se reconoce el permiso de 15 días naturales por el registro de pareja de hecho, equiparando así con los matrimonios.

– Más protección: se establecen nuevas garantías para que las personas trabajadoras no puedan sufrir discriminación, trato desfavorable o despido por ejercer derechos de conciliación.

 

Som treballadors
   Som treballadores
      Som universitat

 

 

Atenció a l´afiliació

Edifici 6-E (Centre de Salut Laboral)
Telèfons: 963 877 040 – 963 877 043