Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Conveni per a la recuperació de períodes cotitzats per becàries/us

Conveni per a la recuperació de períodes cotitzats per becàries/us

 

Des de CCOO reclamem la seua modificació amb unes condicions i uns criteris que responguen a les necessitats reals del col·lectiu afectat

 

 

Becaris

L’Ordre Ministerial publicada el 29 d’abril regula un Conveni Especial amb la Seguretat Social respecte a les cotitzacions d’antics becaris/as. La norma permetrà als estudiants que van realitzar les seues pràctiques abans de l’1 de gener de 2024 (si les pràctiques van ser remunerades, amb anterioritat a l’1 de novembre de 2011) veure reconeguts aqueixos períodes de cara a les seues futures prestacions de jubilació i d’incapacitat permanent i mort i supervivència derivades de contingències comunes.

Però per a això hauran de pagar un alt preu:

288,29 €/mes (si el tipus de cotització no incloguera el MEI) i

297,55 €/mes (si incloguera el MEI en els termes en els quals ho fan la resta de convenis especials).

És a dir, entre 17.297,40 i 17.853 euros pel període complet de 5 anys.

El Conveni pretén donar compliment al desenvolupament que quedava arracada de la Reforma de Pensions 2021-2023 en relació amb l’extensió del dret a la cotització vinculat a la realització de pràctiques formatives.

CCOO rebutja la nova mesura del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. S’obliga a cotitzar aquests períodes a cost actual de les cotitzacions, encara que aquests es realitzaren 20 o 30 anys arrere i exigeix, a més, al becari/a a assumir el cost de la part empresarial (en la seua majoria administracions públiques).

Però, és més, és un greuge comparatiu amb els períodes de pràctiques actuals, als quals se’ls està concedint una bonificació de cotitzacions del 95%, si tenim en compte que a les persones afectades se’ls exigeix abonar el 100% de la quota íntegra, incloent la part empresarial.

Aquest Conveni hauria d’haver-se pactat prèviament en la taula de diàleg social. Des de CCOO reclamem la modificació del Conveni amb unes condicions i uns criteris temporals i de cotització que responguen a les necessitats reals del col·lectiu afectat.

 

De totes maneres, a través de l’enllaç al CCOO Informa núm. 22 t’expliquem com procedir per a fer valdre aquells períodes de pràctiques reconeguts en aquest conveni especial a l’efecte de la seua inclusió en el Règim General de la Seguretat Social per al dret a prestacions de jubilació i d’incapacitat permanent i mort i supervivència derivades de contingències comunes.

* Com s’articula la recuperació a l’efecte de cotització dels períodes associats a pràctiques formatives?
* A partir de quina data es pot sol·licitar el conveni amb la TGSS?
* Hi ha un termini màxim per a sol·licitar el conveni?
* Prestacions cobertes pel conveni especial.
* Qui pot subscriure aquest conveni?
* Quin període es pot sol·licitar per a incloure en el conveni especial?
* Procediment.
* Cost.

 

 

Convenio para la recuperación de periodos cotizados por becarias/os

 

Desde CCOO reclamamos su modificación con unas condiciones y unos criterios que respondan a las necesidades reales del colectivo afectado

 

Becarios

La Orden Ministerial publicada el 29 de abril regula un Convenio Especial con la Seguridad Social respecto a las cotizaciones de antiguos becarios/as. La norma permitirá a los estudiantes que realizaron sus prácticas antes del 1 de enero de 2024 (si las prácticas fueron remuneradas, con anterioridad al 1 de noviembre de 2011) ver reconocidos esos periodos de cara a sus futuras prestaciones de jubilación y de incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes.

Pero para ello tendrán que pagar un alto precio:

288,29 €/mes (si el tipo de cotización no incluyese el MEI) y

297,55 €/mes (si incluyese el MEI en los términos en los que lo hacen el resto de convenios especiales).

Es decir, entre 17.297,4 y 17.853 euros por el período completo de 5 años.

El Convenio pretende dar cumplimiento al desarrollo que quedaba pendiente de la Reforma de Pensiones 2021-2023 en relación con la extensión del derecho a la cotización vinculado a la realización de prácticas formativas.

CCOO rechaza la nueva medida del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Se obliga a cotizar dichos períodos a coste actual de las cotizaciones, aunque estos se realizaran 20 o 30 años atrás y exige, además, al becario/a a asumir el coste de la parte empresarial (en su mayoría administraciones públicas).

Pero, es más, es un agravio comparativo con los períodos de prácticas actuales, a los que se les está concediendo una bonificación de cotizaciones del 95%, si tenemos en cuenta que a las personas afectadas se les exige abonar el 100% de la cuota íntegra, incluyendo la parte empresarial.

Este Convenio debería haberse pactado previamente en la mesa de diálogo social. Desde CCOO reclamamos la modificación del Convenio con unas condiciones y unos criterios temporales y de cotización que respondan a las necesidades reales del colectivo afectado.

De todas formas, a través del enlace al CCOO Informa nº 22 te explicamos cómo proceder para hacer valer aquellos periodos de prácticas reconocidos en este convenio especial a efectos de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social para el derecho a prestaciones de jubilación y de incapacidad permanente y muerte y supervivencia derivadas de contingencias comunes

* ¿Cómo se articula la recuperación a efectos de cotización de los períodos asociados a prácticas formativas?
* ¿A partir de qué fecha se puede solicitar el convenio con la TGSS?
* ¿Hay un plazo máximo para solicitar el convenio?
* Prestaciones cubiertas por el convenio especial.
* ¿Quién puede suscribir dicho convenio?
* ¿Qué período se puede solicitar para incluir en el convenio especial?
* Procedimiento.
* Coste.

 

Atenció a l´afiliació CCOO PV