Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Es reactiva la negociació de l’Estatut del PDI

Es reactiva la negociació de l’Estatut del PDI

 

CCOO reclama abordar de manera integral la realitat del personal docent i investigador de les universitats públiques

El divendres 16 de febrer s’ha celebrat una reunió en el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats a fi de reprendre la negociació de l’Estatut del PDI i donar compliment a la Disposició Final Dècima de la LOSU, que obliga el Govern a presentar al Congrés dels Diputats un projecte de Llei de l’estatut del personal docent i investigador universitari. La reunió ha sigut presidida pel Secretari d’Estat de Ciència, Innovació i Universitats, Juan Cruz Cigudosa García, i ha comptat amb representants dels sindicats CCOO, UGT, CSIF, CIGA i ELA.

 

L’objecte de la reunió ha sigut triple:

1. Constituir una mesa de negociació de l’àmbit universitari amb les parts presents en la reunió.

2. Abordar el marc general de negociació de l’Estatut del PDI.

3. Presentar per part de les organitzacions sindicals aquelles qüestions que consideren prioritàries per a ser abordades en aquesta taula.

En relació amb l’Estatut del PDI:

a. S’ha consensuat un esborrany de calendari de negociació que contempla reunions mensuals, en principi fins el mes vinent de juny. La primera reunió tindria lloc a mitjan mes de març.

b. S’ha definit el mètode de treball a seguir. En aquest sentit, i tal com des de CCOO reclamem en la fase anterior, s’abordarà de manera íntegra el document de treball enfront del treball per matèries que va plantejar el Ministeri en la fase anterior (que va finalitzar fa més d’un any, el 31 de gener de 2023, a conseqüència de la prioritat que es va donar a la LOSU per part del Ministeri). En aquest sentit, el Ministeri s’ha compromès a remetre a les organitzacions sindicals amb temps suficient un primer esborrany de treball per a començar a treballar sobre el seu contingut en la pròxima reunió del mes de març.

Davant la manifestació del Ministeri que en aquest procés s’han de considerar les aportacions i consideracions que puguen arribar des d’altres actors, des de CCOO entenem que aquest és un àmbit de negociació col·lectiva que afecta de manera directa a les condicions de treball del PDI, per la qual cosa qualsevol consideració externa a aquesta taula afecta, si així ho entén, a l’administració.

c. S’ha aconseguit un compromís per a revisar i actualitzar el reglament de funcionament de la mesa.

Com a prioritats, CCOO ha assenyalat, entre altres, les següents:

1. Creació i reconeixement de la Mesa Sectorial d’Universitats en l’àmbit de la Mesa General d’Empleats públics com a fórmula legal necessària per a garantir l’efectivitat dels acords que s’aconseguisquen en l’àmbit de la negociació col·lectiva, que ha d’anar més enllà de l’Estatut del PDI i abastar altres matèries i col·lectius.

2. Modificació de la normativa estatal de retribucions (Reial decret 1086/1989, de 28 d’agost, sobre retribucions del professorat universitari i altra normativa) amb l’objecte no sols d’actualitzar quantitats i conceptes, sinó d’eliminar les discriminacions existents entre el professorat permanent i el temporal i les vinculades a la mena de dedicació (temps complet i temps parcial).

3. Necessitat d’un Estatut del Personal Investigador amb ple recolliment dels drets laborals i d’activitat per a aquest col·lectiu i garantint una homologació de les condicions reflectides en les diferents convocatòries amb independència de l’àmbit (estatal, autonòmic o de les pròpies universitats). S’ha de garantir la plena integració del personal investigador.

4. Pla de xoc per al rejoveniment de les plantilles universitàries. En els pròxims 10 anys accediran a la jubilació, depenent dels col·lectius i figures de contractació, entre el 35% i el 55% de les plantilles.

5. Desenvolupament normatiu de la LOSU en tot aquells que afecta les condicions de treball de les plantilles universitàries, sempre en el marc de la negociació col·lectiva.

6. Revisió del contingut del Projecte de de el Reial decret pel qual es regula l’organització dels Departaments universitaris per la via de la negociació col·lectiva atès que el seu contingut afecta a les condicions de treball.

7. Ple desenvolupament de la carrera professional de tots els col·lectius de PDI i PTGAS.

8. Revisió dels criteris d’acreditació i avaluació plantejats per la ANECA i necessitat que siguen participats per la representació sindical.

En aquesta mateixa reunió es van tractar altres qüestions com són:

1. La necessitat a abordar mesures per a una reducció real de la temporalitat i la precarietat del PDI, més enllà del Programa Integra (que contempla crear un màxim de 4.200 places de Professorat Ajudant Doctor), i que s’estén a la totalitat de figures (associats, visitants, predoctorals, etc.).

2. Equiparació de les condicions laborals i salarials entre el PDI funcionari i laboral en el marc definit per la LOSU.

3. Clarificació del tractament de la qüestió de les quotes patronals de les figures investigadores. La qüestió s’ha plantejat en relació a l’actual situació de les figures de contractació Margarita Salas i María Zambrano, però seria extensible a altres figures. La proposta plantada per CCOO que aquesta qüestió quede clarament regulada en futures convocatòries de qualsevol figura investigadora ha sigut assumida pel Ministeri.

4. Necessitat d’evitar que la figura del Professorat Substitut es convertisca en la nova figura precària de contractació en les universitats. Davant la comunicació per la representació del Ministeri que estan contemplant algun tipus de modificació en la regulació d’aquesta figura quant a funcions i el règim de compatibilitats (perquè tinga una regulació similar a la del professorat associat), CCOO ha plantejat que aquestes qüestions siguen tractades en aquesta mesa abans de la seua aprovació, la qual cosa ha sigut assumit pel Ministeri.

Valorant positivament la reactivació de la negociació de l’Estatut del PDI, CCOO considera que estem davant una regulació necessària però que de cap manera esgota el marc de la necessària negociació col·lectiva dins d’un marc estable regulat i reconegut per totes les parts. I tot això amb l’objectiu de millorar les condicions de treball de tot el personal de les universitats.

Secretaria d’Universitat i Investigació de CC.OO.

Se reactiva la negociación del Estatuto del PDI

 

CCOO reclama abordar de forma integral la realidad del personal docente e investigador de las universidades públicas

El viernes 16 de febrero se ha celebrado una reunión en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades con el objeto de retomar la negociación del Estatuto del PDI y dar cumplimiento a la Disposición Final Décima de la LOSU, que obliga al Gobierno a presentar al Congreso de los Diputados un proyecto de Ley del estatuto del personal docente e investigador universitario. La reunión ha sido presidida por el Secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa García, y ha contado con representantes de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, CIGA y ELA.

 

El objeto de la reunión ha sido triple:

1. Constituir una mesa de negociación del ámbito universitario con las partes presentes en la reunión.

2. Abordar el marco general de negociación del Estatuto del PDI.

3. Presentar por parte de las organizaciones sindicales aquellas cuestiones que consideran prioritarias para ser abordadas en esta mesa.

En relación con el Estatuto del PDI:

a. Se ha consensuado un borrador de calendario de negociación que contempla reuniones mensuales, en principio hasta el próximo mes de junio. La primera reunión tendría lugar a mediados del mes de marzo.

b. Se ha definido el método de trabajo a seguir. En este sentido, y tal y como desde CCOO reclamamos en la fase anterior, se va a abordar de forma íntegra el documento de trabajo frente al trabajo por materias que planteó el Ministerio en la fase anterior (que finalizó hace más de uno año, el 31 de enero de 2023, como consecuencia de la prioridad que se dio a la LOSU por parte del Ministerio). En este sentido, el Ministerio se ha comprometido a remitir a las organizaciones sindicales con tiempo suficiente un primer borrador de trabajo para empezar a trabajar sobre su contenido en la próxima reunión del mes de marzo.

Ante la manifestación del Ministerio de que en este proceso se deben considerar las aportaciones y consideraciones que puedan llegar desde otros actores, desde CCOO entendemos que éste es un ámbito de negociación colectiva que afecta de forma directa a las condiciones de trabajo del PDI, por lo que cualquier consideración externa a dicha mesa afecta, si así lo entiende, a la administración.

c. Se ha alcanzado un compromiso para revisar y actualizar el reglamento de funcionamiento de la mesa.

Como prioridades, CCOO ha señalado, entre otras, las siguientes:

1. Creación y reconocimiento de la Mesa Sectorial de Universidades en el ámbito de la Mesa General de Empleados Públicos como fórmula legal necesaria para garantizar la efectividad de los acuerdos que se alcancen en el ámbito de la negociación colectiva, que debe ir más allá del Estatuto del PDI y abarcar otras materias y colectivos.

2. Modificación de la normativa estatal de retribuciones (Real Decreto 1086/1989, de 28 de agosto, sobre retribuciones del profesorado universitario y demás normativa) con el objeto no sólo de actualizar cantidades y conceptos, sino de eliminar las discriminaciones existentes entre el profesorado permanente y el temporal y las vinculadas al tipo de dedicación (tiempo completo y tiempo parcial).

3. Necesidad de un Estatuto del Personal Investigador con pleno recogimiento de los derechos laborales y de actividad para este colectivo y garantizando una homologación de las condiciones reflejadas en las diferentes convocatorias con independencia del ámbito (estatal, autonómico o de las propias universidades). Se debe garantizar la plena integración del personal investigador.

4. Plan de choque para el rejuvenecimiento de las plantillas universitarias. En los próximos 10 años accederán a la jubilación, dependiendo de los colectivos y figuras de contratación, entre el 35 y el 55% de las plantillas.

5. Desarrollo normativo de la LOSU en todo aquellos que afecta a las condiciones de trabajo de las plantillas universitarias, siempre en el marco de la negociación colectiva.

6. Revisión del contenido del Proyecto de del Real Decreto por el que se regula la organización de los Departamentos universitarios por la vía de la negociación colectiva toda vez que su contenido afecta a las condiciones de trabajo.

7. Pleno desarrollo de la carrera profesional de todos los colectivos de PDI y PTGAS.

8. Revisión de los criterios de acreditación y evaluación planteados por la ANECA y necesidad de que sean participados por la representación sindical.

En esta misma reunión se trataron otras cuestiones como son:

1. La necesidad a abordar medidas para una reducción real de la temporalidad y la precariedad del PDI, más allá del Programa Integra (que contempla crear un máximo de 4.200 plaza de Profesorado Ayudante Doctor), y que se extiende a la totalidad de figuras (asociados, visitantes, predoctorales, etc.).

2. Equiparación de las condiciones laborales y salariales entre el PDI funcionario y laboral en el marco definido por la LOSU.

3. Clarificación del tratamiento de la cuestión de las cuotas patronales de las figuras investigadoras. La cuestión se ha planteado en relación a la actual situación de las figuras de contratación Margarita Salas y María Zambrano, pero sería extensible a otras figuras. La propuesta plantada por CCOO de que esta cuestión quede claramente regulada en futuras convocatorias de cualquier figura investigadora ha sido
asumida por el Ministerio.

4. Necesidad de evitar que la figura del Profesorado Sustituto se convierta en la nueva figura precaria de contratación en las universidades. Ante la comunicación por la representación del Ministerio de que están contemplando algún tipo de modificación en la regulación de esta figura en cuanto a funciones y el régimen de compatibilidades (para que tenga una regulación similar a la del profesorado asociado), CCOO ha planteado que estas cuestiones sean tratadas en esta mesa antes de su aprobación, lo que ha sido asumido por el Ministerio.

Valorando positivamente la reactivación de la negociación del Estatuto del PDI, CCOO considera que estamos ante una regulación necesaria pero que en modo alguno agota el marco de la necesaria negociación colectiva dentro de un marco estable regulado y reconocido por todas las partes. Y todo ello con el objetivo de mejorar las condiciones de trabajo de todo el personal de las universidades.

Secretaría de Universidad e Investigación de CC.OO.

 

Som universitat pública