Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Comissió del Pla de finançament de les Universitats Públiques

Comissió del Pla de finançament de les Universitats Públiques

 

El 15 de febrer ha tingut lloc la segona reunió del grup de treball per al desenvolupament de la LOSU, presidit pel Secretari General d’Universitats i amb representació de Comunitats Autònomes (CC.AA.), CRUE i les organitzacions sindicals més representatives.

S’han valorat una sèrie de propostes d’actuació amb l’objectiu de lluitar contra la precarietat i la temporalitat del PDI de les universitats públiques espanyoles en entendre que només el 15% d’aquestes universitats compleixen amb el requisit d’una temporalitat inferior al 8% en els termes exigits per la pròpia LOSU.

Les parts hem acordat que el debat de l’aplicació de la LOSU no es pot limitar únicament a aquesta qüestió, en quedar moltes altres qüestions pendents que hauran de ser abordades en futures reunions (dedicació, finançament, PTGAS, etc.)

En aquesta reunió s’ha pres en consideració el document presentat pel Ministeri denominat “Proposta d’accions per a facilitar l’operativitat de les universitats públiques per a implementar la LOSU en l’àmbit del PDI”.

CCOO celebra que la nova llei pose damunt de la taula un dels més greus problemes de la universitat pública espanyola: la precarietat del seu professorat. No obstant això, hem manifestat la nostra desconfiança davant les mesures proposades.

Tota la informació a través de l’enllaç a

FE_CCOO Informa FE_2024_02_15_Comissió del pla de finançament de les universitats públiques grup treball LOSU

 

 

Comisión del Plan de financiación de las Universidades Públicas

 

El 15 de febrero ha tenido lugar la segunda reunión del grupo de trabajo para el desarrollo de la LOSU, presidido por el Secretario General de Universidades y con representación de Comunidades Autónomas (CC.AA.), CRUE y las organizaciones sindicales más representativas.

Se han valorado una serie de propuestas de actuación con el objetivo de luchar contra la precariedad y la temporalidad del PDI de las universidades públicas españolas al entender que sólo el 15% de dichas universidades cumplen con el requisito de una temporalidad inferior al 8% en los términos exigidos por la propia LOSU.

Las partes hemos acordado que el debate de la aplicación de la LOSU no se puede limitar únicamente a esta cuestión, al quedar otras muchas cuestiones pendientes que deberán ser abordadas en futuras reuniones (dedicación, financiación, PTGAS, etc.)

En esta reunión se ha tomado en consideración el documento presentado por el Ministerio denominado “Propuesta de acciones para facilitar la operatividad de las universidades públicas para implementar la LOSU en el ámbito del PDI”.

CCOO celebra que la nueva ley ponga encima de la mesa uno de los más graves problemas de la universidad pública española: la precariedad de su profesorado. Sin embargo, hemos manifestado nuestra desconfianza ante las medidas propuestas.

Toda la información a través del enlace a

FE_CCOO Informa FE_2024_02_15_Comisión del plan de financiación de las universidades públicas grupo trabajo LOSU

 

Atenció a l´afiliació