Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Estatut PDI. Falta de voluntat de l’administració.

Reunió Mesa Sectorial d’Universitat. (31-01-2023)

 

Estatut del PDI: Règim del PDI funcionari i contractat

 

Avui dimarts 31 de gener s’ha celebrat una nova reunió de la Mesa Sectorial d’Universitat per a continuar amb la negociació de l’Estatut del PDI. La reunió ha sigut presidida pel Secretari General d’Universitats (SGU), José Manuel Pingarrón, i ha comptat amb representants dels sindicats CCOO, UGT, CSIF, CIGA i ELA.

No obstant això, la negociació s’ha congelat a l’inici de la reunió, ja que el SGU ha informat la mesa de la falta de reconeixement per part del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública de la Mesa Sectorial d’Universitats. Les raons esgrimides són, bàsicament, que aquesta taula no està reconeguda formalment en el EBEP i que l’àmbit universitari és molt complex ja que compta amb personal funcionari i laboral.

Per a CCOO, això parla bastant malament de la suposada voluntat de voler tenir un marc negociador estable amb els representants dels treballadors de l’àmbit universitari i constitueix un menyspreu al col·lectiu. Aquest sector té la suficient especificitat com per a justificar la creació d’una taula pròpia i, quan s’ha volgut, s’ha formalitzat l’àmbit negociador de col·lectius igual o més complexos.

Per tant, s’ha sol·licitat per escrit un informe en el qual es detallen les raons per les quals es nega a les persones treballadores de les universitats tenir un marc propi de negociació de les seues condicions laborals. A més, per si la negociació seguira avant, s’ha sol·licitat la presentació d’un esborrany complet de l’Estatut del PDI per a conèixer la proposta global del ministeri i que la negociació siga més clara i àgil.

Per part nostra, CCOO sol·licitarà (una vegada més) la creació d’aquesta taula en la Taula General de Negociació de les AAPP. Però demanem al Ministeri d’Universitats, com a part del govern, que definisca amb el Ministeri d’Hisenda aquesta situació per a aclarir el marc jurídic i la validesa dels acords que es pogueren aconseguir.

CCOO lamenta la falta de voluntat per a desenvolupar una negociació amb garanties. Per a CCOO és fonamental comptar amb un marc de negociació estable, més enllà de l’Estatut de PDI, que servisca per a millorar les condicions de treball de tot el personal de les universitats.

Secretaria d’Universitat i Investigació de CCOO.

Reunión Mesa Sectorial de Universidad. (31-01-2023)

 

Estatuto del PDI: Régimen del PDI funcionario y contratado

 

Hoy martes 31 de enero se ha celebrado una nueva reunión de la Mesa Sectorial de Universidad para continuar con la negociación del Estatuto del PDI. La reunión ha sido presidida por el Secretario General de Universidades (SGU), José Manuel Pingarrón, y ha contado con representantes de los sindicatos CCOO, UGT, CSIF, CIGA y ELA.

Sin embargo, la negociación se ha congelado al inicio de la reunión, ya que el SGU ha informado a la mesa de la falta de reconocimiento por parte del Ministerio de Hacienda y Función Pública de la Mesa Sectorial de Universidades. Las razones esgrimidas son, básicamente, que dicha mesa no está reconocida formalmente en el EBEP y que el ámbito universitario es muy complejo ya que cuenta con personal funcionario y laboral.

Para CCOO, esto habla bastante mal de la supuesta voluntad de querer tener un marco negociador estable con los representantes de los trabajadores del ámbito universitario y constituye un menosprecio al colectivo. Este sector tiene la suficiente especificidad como para justificar la creación de una mesa propia y, cuando se ha querido, se ha formalizado el ámbito negociador de colectivos igual o más complejos.

Por tanto, se ha solicitado por escrito un informe en el que se detallen las razones por las que se niega a las personas trabajadoras de las universidades tener un marco propio de negociación de sus condiciones laborales. Además, por si la negociación siguiera adelante, se ha solicitado la presentación de un borrador completo del Estatuto del PDI para conocer la propuesta global del ministerio y que la negociación sea más clara y ágil.

Por nuestra parte, CCOO solicitará (una vez más) la creación de esta mesa en la Mesa General de Negociación de las AAPP. Pero pedimos al Ministerio de Universidades, como parte del gobierno, que defina con el Ministerio de Hacienda esta situación para aclarar el marco jurídico y la validez de los acuerdos que se pudieran alcanzar.

CCOO lamenta la falta de voluntad para desarrollar una negociación con garantías. Para CCOO es fundamental contar con un marco de negociación estable, más allá del Estatuto de PDI, que sirva para mejorar las condiciones de trabajo de todo el personal de las universidades.

Secretaría de Universidad e Investigación de CCOO.