Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Nous permisos i drets de conciliació corresponsable

Nous permisos i drets de conciliació corresponsable

CCOO celebra el foment de la corresponsabilitat que suposa la transposició de la directiva europea 2019/1158 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional, amb l’aprovació per part del Govern de nous permisos laborals.

Comissions Obreres informa sobre els nous permisos i drets de conciliació corresponsable:

· 5 dies (retribuïts): en cas d’accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització, però que necessite repòs domiciliari.

Inclou cònjuge, parella de fet, familiars de segon grau per consanguinitat i afinitat, també familiars consanguinis de parella de fet i convivents no familiars.

· 4 dies a l’any (retribuïts): per causa de força major relacionada amb familiars o persones convivents, només en cas de malaltia o d’accident que faça indispensable la presència immediata. Es podrà gaudir per hores.

· 8 setmanes (no retribuïdes): fins que el o la menor complisca 8 anys. Es pot gaudir deforma contínua o discontínua i a temps complet o parcial.

· 15 dies naturals de permís (retribuïts): per registre de parelles de fet.

Reducció de jornada i excedències per motius de cura de familiars

S’amplia per als qui requerisquen encarregar-se de la cura directa de cònjuge, parella de fet, familiars de segon grau per consanguinitat i afinitat, inclosos familiars consanguinis de parella de fet que, per raons d’edat, d’accident, de malaltia o de discapacitat no puguen valdre’s i no exercisquen cap activitat retribuïda.

Adaptació de jornada

S’amplia a persones treballadores que necessiten cuidar de fills i filles majors de 12 anys, així com de cònjuge, parella de fet, familiars de segon grau per consanguinitat i afinitat, inclosos familiars consanguinis de parella de fet i convivents no familiars en el mateix domicili que, per raons d’edat, d’accident, de malaltia o de discapacitat no puguen valdre’s i no exercisquen cap activitat retribuïda.

Si l’empresa no contesta en període màxim de quinze dies des de la sol·licitud es presumeix concedida.
En cas de negativa o proposta alternativa, l’empresa haurà de justificar-la.

Més protecció

S’estableixen noves garanties perquè les persones treballadores no puguen patir discriminació, tracte desfavorable o acomiadament per exercir drets de conciliació.

Mes informació

https://feccoo-madrid.org/c9f64e22aecf623fb1f47e571d0d84ef000063.pdf

ccoo

Nuevos permisos y derechos de conciliación corresponsable

CCOO celebra el fomento de la corresponsabilidad que supone la transposición de la directiva europea 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, con la aprobación por parte del Gobierno de nuevos permisos laborales.

Comisiones Obreras informa sobre los nuevos permisos y derechos de conciliación corresponsable:

· 5 días (retribuidos): en caso de accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización, pero que necesite reposo domiciliario.
Incluye cónyuge, pareja de hecho, familiares de segundo grado por consanguinidad y afinidad, también familiares consanguíneos de pareja de hecho y convivientes no familiares.

· 4 días en el año (retribuidos): a causa de fuerza mayor relacionada con familiares o personas convivientes, solo en caso de enfermedad o de accidente que haga indispensable la presencia inmediata. Se podrá disfrutar por horas.

· 8 semanas (no retribuidas): hasta que el o la menor cumpla 8 años. Se puede disfrutar de forma continua o discontinua y a tiempo completo o parcial.

· 15 días naturales de permiso (retribuidos): por registro de parejas de hecho.

Reducción de jornada y excedencias por motivos de cuidado de familiares

Se amplía para los que requieran encargarse del cuidado directo de cónyuge, pareja de hecho, familiares de segundo grado por consanguinidad y afinidad, incluidos familiares consanguíneos de pareja de hecho que, por razones de edad, de accidente, de enfermedad o de discapacidad no puedan valerse y no ejerzan ninguna actividad retribuida.

Adaptación de jornada

Se amplía a personas trabajadoras que necesitan cuidar de hijos e hijas mayores de 12 años, así como de cónyuge, pareja de hecho, familiares de segundo grado por consanguinidad y afinidad, incluidos familiares consanguíneos de pareja de hecho y convivientes no familiares en el mismo domicilio que, por razones de edad, de accidente, de enfermedad o de discapacidad no puedan valerse y no ejerzan ninguna actividad retribuida.

Si la empresa no contesta en periodo máximo de quince días desde la solicitud se presume concedida.
En caso de negativa o propuesta alternativa, la empresa tendrá que justificarla.

Más protección

Se establecen nuevas garantías para que las personas trabajadoras no puedan sufrir discriminación, trato desfavorable o despido por ejercer derechos de conciliación.

Más información:

https://feccoo-madrid.org/c9f64e22aecf623fb1f47e571d0d84ef000063.pdf

ccoo

.