Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Publicat en BOE el Reial decret d’acreditació estatal

Publicat en BOE el Reial decret d’acreditació estatal

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) del dimecres 6 d’octubre, s’ha publicat el Reial decret “pel qual regula l’acreditació estatal per a l’accés als cossos docents universitaris i el règim de concursos d’accés a places d’aquests cossos”

El Reial decret es pot descarregar des del propi BOE o, si es prefereix, a través del següent enllaç:

https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/06/pdfs/BOE-A-2023-19027.pdf .

Estem avaluant el document per a comprovar els canvis que s’han pogut introduir sobre l’últim esborrany, al qual CCOO va presentar un considerable nombre de propostes de modificació.

Però a simple vista hi ha tres aspectes que volem ressaltar de manera especial:

El Ministeri d’Universitats ha obviat la principal necessitat que, des de CCOO, plantegem durant tot el procés previ d’elaboració i consulta: calia garantir que no s’enduriren els processos i es preservara la necessària transitorietat entre els anteriors Decrets i el present, a més d’assegurar que el sistema no es veja interromput. En aquest sentit, hi ha dates i terminis no coincidents que ens alarmen perquè poden tornar a repetir situacions del passat recent amb retards i colls de botella en les acreditacions.

CCOO considera que aquest RD no reconeix les diferències existents entre territoris, universitats i àrees de coneixement. Pel que es produiran situacions de discriminació en establir un marc homogeni, quan la realitat és dispar.

A més, és una norma massa centrada en establir requisits, en lloc de mèrits, i poc preocupada a facilitar i agilitar la carrera del professorat universitari, al no establir mecanismes que garantisquen la possibilitat d’aconseguir uns certs requisits o dilatar els temps de resposta a les sol·licituds d’acreditació.

.

 Publicado en BOE el Real Decreto de acreditación estatal

En el Boletín Oficial del Estado (BOE) del miércoles 6 de octubre, se ha publicado el Real Decreto “por el que regula la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de concursos de acceso a plazas de dichos cuerpos”

El Real Decreto se puede descargar desde el propio BOE o, si se prefiere, a través del siguiente enlace:

https://www.boe.es/boe/dias/2023/09/06/pdfs/BOE-A-2023-19027.pdf .

Estamos evaluando el documento para comprobar los cambios que se han podido introducir sobre el último borrador, al que CCOO presentó un considerable número de propuestas de modificación.

Pero a simple vista hay tres aspectos que queremos resaltar de forma especial:

El Ministerio de Universidades ha obviado la principal necesidad que, desde CCOO, planteamos durante todo el proceso previo de elaboración y consulta: había que garantizar que no se endurecieran los procesos y se preservara la necesaria transitoriedad entre los anteriores Decretos y el presente, además de asegurar que el sistema no se vea interrumpido. En este sentido, hay fechas y plazos no coincidentes que nos alarman porque pueden volver a repetir situaciones del pasado reciente con retrasos y cuellos de botella en las acreditaciones.

CCOO considera que este RD no reconoce las diferencias existentes entre territorios, universidades y áreas de conocimiento. Por lo que se producirán situaciones de discriminación al establecer un marco homogéneo, cuando la realidad es dispar.

Además, es una norma demasiado centrada en establecer requisitos, en lugar de méritos, y poco preocupada en facilitar y agilizar la carrera del profesorado universitario, al no establecer mecanismos que garanticen la posibilidad de alcanzar ciertos requisitos o dilatar los tiempos de respuesta a las solicitudes de acreditación.