Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO Informa Nou procés estabilització RDL 5/2023 Administratius C1

Divendres passat 22 de setembre CCOO es va reunir amb la Vicegerència de RRHH per a tractar entre altres temes:

Nou procés d’estabilització d’interins article 217 RDL 5/2023, de 28 de juny

Des de CCOO entenem que l’art. 217 obliga la UPV a incorporar en l’oferta d’ocupació pública de 2023, abans que finalitze l’any, el nombre de places que estiguen ocupades de manera temporal a 30 de desembre de 2021, per personal amb una relació d’aqueixa naturalesa anterior a l’1 de gener de 2016 i que no haguera superat el procés d’estabilització convocat amb un sistema selectiu diferent al concurs de mèrits, encara que això puga donar lloc a un increment d’efectius.

Això es resumeix al fet que els interins amb una antiguitat anterior al primer de gener de 2016, que no han superat el procés d’estabilització dut a terme per oposició o concurs oposició, tinguen una segona oportunitat a través del concurs de mèrits.

La limitació pressupostària no pot ser una excusa, en tractar-se d’una taxa addicional a la de reposició, ja que la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023, en el seu art. 20.4 permet a la UPV autoritzar, amb caràcter extraordinari, una taxa específica per a reduir la temporalitat en l’ocupació pública per davall del 8% exigència imposada per la Unió Europea en matèria d’estabilitat en l’ocupació pública.

CCOO ha requerit a la Vicegerència que s’identifiquen les places susceptibles de ser convocades per concurs de mèrits en l’oferta pública d’ocupació de 2023, en aplicació de l’article 217 i la Vicegerència s’ha compromés a revisar-lo.

Donada la importància d’aquestes mesures CCOO ha presentat escrit a la Gerència, punxa ací per a veure l’escrit.

Adjudicació de llocs Administratius C1 i presa de possessió

El Vicegerent ens va informar que aquesta setmana es convocarà als aspirants del procés de torn lliure (reposició) Administratius C1, perquè definitivament procedisquen a l’elecció del lloc per a l’adjudicació de les places.

La presa de possessió està prevista per al 15 d’octubre o l’1 de novembre.

Quant a la Resolució d’1 de setembre de 2023 de la UPV (DOGV 20-09-2023), ens indica la Vicegerència que aquests recursos presentats en fase de mèrits no paralitzaran el procés d’adjudicació i presa de possessió.

Continuarem informant,

***************************

El pasado viernes 22 de septiembre CCOO se reunió con la Vicegerencia de RRHH para tratar entre otros temas:

Nuevo proceso de estabilización de interinos artículo 217 RDL 5/2023, de 28 de junio

Desde CCOO entendemos que el art. 217 obliga a la UPV a incorporar en la oferta de empleo público de 2023, antes de que finalice el año, el número de plazas que estén ocupadas de manera temporal a 30 de diciembre de 2021, por personal con una relación de esa naturaleza anterior al 1 de enero de 2016 y que no hubiera superado el proceso de estabilización convocado con un sistema selectivo distinto al concurso de méritos, aunque ello pueda dar lugar a un incremento de efectivos.

Esto se resume a que los interinos con una antigüedad anterior al primero de enero de 2016, que no han superado el proceso de estabilización llevado a cabo por oposición o concurso-oposición, tengan una segunda oportunidad a través del concurso de méritos.

La limitación presupuestaria no puede ser una excusa, al tratarse de una tasa adicional a la de reposición, ya que la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, en su art. 20.4 permite a la UPV autorizar, con carácter extraordinario, una tasa específica para reducir la temporalidad en el empleo público por debajo del 8% exigencia impuesta por la Unión Europea en materia de estabilidad en el empleo público.

CCOO ha requerido a la Vicegerencia que se identifiquen las plazas susceptibles de ser convocadas por concurso de méritos en la oferta pública de empleo de 2023, en aplicación del artículo 217 y la Vicegerencia se ha comprometido a revisarlo.

Dada la importancia de estas medidas CCOO ha presentado escrito a la Gerencia, pincha aquí para ver el escrito.

Adjudicación de puestos Administrativos C1 y toma de posesión

El Vicegerente nos informó que esta semana se convocará a los aspirantes del proceso de turno libre (reposición) Administrativos C1, para que definitivamente procedan a la elección del puesto para la adjudicación de las plazas.

La toma de posesión está prevista para el 15 de octubre o el 1 de noviembre.

En cuanto a la Resolución de 1 de septiembre de 2023 de la UPV (DOGV 20-09-2023), nos indica la Vicegerencia que estos recursos presentados en fase de méritos no paralizarán el proceso de adjudicación y toma de posesión.

Seguiremos informando,