Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Recuperant drets i avançant per a la jubilació parcial anticipada

Després de la signatura de l’Acord marc per a una Administració del segle XXI entre CCOO i UGT amb el Govern d’Espanya el 19 d’octubre passat, vam continuar avançant en la seua implementació.

El dimarts 7 de febrer s’ha celebrat la primera reunió del grup de treball de “Recuperació de drets i jubilació parcial anticipada”, en la qual UGT i CCOO hem plantejat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública l’emissió d’una instrucció al conjunt d’Administracions perquè cap d’elles deixe d’aplicar els acords, ja que cal tenir en compte que la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2023 ha determinat la derogació de gran part de les retallades imposades en 2012.

Així, la Disposició Final vint-i-unena, modifica el Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de Mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, suprimint, entre altres, els articles que imposaven una limitació als dies de permís i a les vacances addicionals, que retallaven les llicències sindicals per a poder exercitar el dret de negociació col·lectiva en les administracions públiques i en el sector públic institucional, que impedien el cobrament del 100% en cas d’incapacitat temporal, que suspenien els convenis i acords previs contraris al referit Decret o que eliminava del TREBEP la possibilitat de la jubilació parcial anticipada del personal funcionari.

Igualment, totes dues organitzacions sindicals hem exposat al llarg de la reunió altres drets que considerem que han de ser recuperats, com és el cas de l’increment de Fons d’Acció Social, la restitució de l’abonament del desplaçament per retorn al personal funcionari destinat a l’estranger o la quantia completa de les pagues extraordinàries, entre altres assumptes.

Respecte a la jubilació parcial anticipada, hem situat la prioritat, una vegada s’introduïsquen les adaptacions normatives pertinents en el TREBEP, de treballar intensament abans de la pròxima reunió del grup, que serà el 6 de març, per a la implantació d’aquest dret i que siga una realitat.

.

Recuperando derechos y avanzando para la jubilación parcial anticipada

Tras la firma del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI entre CCOO y UGT con el Gobierno de España el 19 de octubre pasado, seguimos avanzando en su implementación.

El martes 7 de febrero se ha celebrado la primera reunión del grupo de trabajo de “Recuperación de derechos y jubilación parcial anticipada”, en la que UGT y CCOO hemos planteado al Ministerio de Hacienda y Función Pública la emisión de una instrucción al conjunto de Administraciones para que ninguna de ellas deje de aplicar lo acordado, ya que hay que tener en cuenta que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 ha determinado la derogación de gran parte de los recortes impuestos en 2012.

Así, la Disposición Final vigésimo primera, modifica el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, suprimiendo, entre otros, los artículos que imponían una limitación a los días de permiso y a las vacaciones adicionales, que recortaban las licencias sindicales para poder ejercitar el derecho de negociación colectiva en las administraciones públicas y en el sector público institucional, que impedían el cobro del 100% en caso de incapacidad temporal, que suspendían los convenios y acuerdos previos contrarios al referido Decreto o que eliminaba del TREBEP la posibilidad de la jubilación parcial anticipada del personal funcionario.

Igualmente, ambas organizaciones sindicales hemos expuesto a lo largo de la reunión otros derechos que consideramos que deben ser recuperados, como es el caso del incremento de Fondos de Acción Social, la restitución del abono del desplazamiento por retorno al personal funcionario destinado en el extranjero o la cuantía completa de las pagas extraordinarias, entre otros asuntos.

Respecto a la jubilación parcial anticipada, hemos situado la prioridad, una vez se introduzcan las adaptaciones normativas pertinentes en el TREBEP, de trabajar intensamente antes de la próxima reunión del grupo, que será el 6 de marzo, para la implantación de este derecho y que sea una realidad.

.

Els drets es conquisten i es defensen