Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO Informa a partir de l’1 d’octubre la jornada diària a temps parcial equivaldrà a 1 dia de cotització

L’1 d’octubre entra en vigor una modificació de l’article 247 del Reial decret legislatiu 8/2015 de la Llei General de Seguretat Social (LGSS). A partir d’ara les cotitzacions del treball parcial s’equipararan amb les del treball a temps complet. Aquesta mesura repercutirà positivament a quasi tres milions de persones.

Es tindran en compte els diferents períodes durant els quals el personal treballador haja romàs en alta amb un contracte a temps parcial, qualsevol que siga la duració de la jornada, per a acreditar els períodes de cotització necessaris per a causar dret a les prestacions de: jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, naixement i cura de menor. Això suposa que cada jornada laboral a temps parcial, independentment de les hores que es treballen, equivaldrà a un dia de cotització a la Seguretat Social.

CCOO, que ha reivindicat constantment aquesta reforma, reclama a la Seguretat Social que actualitze la informació continguda en l’Informe de vida laboral, incloent de manera expressa la dada de períodes en alta que en la legislació actual s’estableix, per a poder computar favorablement les prestacions de les persones amb contracte a temps parcial, essencialment a l’efecte de la prestació de jubilació.

Per a més informació punxa ací per a veure el CCOO Informa Reforma cotització

****************************

El 1 de octubre entra en vigor una modificación del artículo 247 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de la Ley General de Seguridad Social (LGSS). A partir de ahora las cotizaciones del trabajo parcial se equipararán con las del trabajo a tiempo completo. Esta medida repercutirá positivamente a casi tres millones de personas.

Se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el personal trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, cualquiera que sea la duración de la jornada, para acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho a las prestaciones de: jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, nacimiento y cuidado de menor. Esto supone que cada jornada laboral a tiempo parcial, independientemente de las horas que se trabajen, equivaldrá a un día de cotización a la Seguridad Social.

CCOO, que ha reivindicado constantemente esta reforma, reclama a la Seguridad Social que actualice la información contenida en el Informe de vida laboral, incluyendo de forma expresa el dato de periodos en alta que en la legislación actual se establece, para poder computar favorablemente las prestaciones de las personas con contrato a tiempo parcial, esencialmente a efectos de la prestación de jubilación.

Para más información pincha aquí para ver el CCOO Informa Reforma cotización