Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Contractes “Margarita Salas” i “María Zambrano”: La justícia declara indegut que es lleve del salari la quota patronal.

Contractes “Margarita Salas” i “María Zambrano”:
La justícia estima la demanda de CCOO i declara indegut que es lleve del salari la quota patronal

En el cas de les convocatòries de requalificació “Margarita Salas” i “María Zambrano”, les universitats UAH, UCM, UAM i URJC lleven del salari brut mensual no sols els costos socials i de seguretat social corresponents al personal investigador contractat, sinó també els corresponents a la quota patronal de la universitat. Això suposa que del sou a percebre es descompta el 31,40% que correspon a les despeses de contractació que hauria d’assumir la Universitat , amb la consegüent reducció salarial.

Davant aquesta vulneració injustificada de la normativa, CCOO va iniciar una campanya sindical i va presentar demanda de conflicte col·lectiu davant la Sala social del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) que ha dictat una sentència que estima íntegrament el reclamat per CCOO.

Es declara que els treballadors amb contractes laborals afectats pel present Conflicte tenen dret a cobrar, íntegrament, en la modalitat “Margarita Salas”, la quantitat de 3.500 euros bruts mensuals per als quals sol·liciten realitzar estada a l’estranger i de 2.800 euros bruts mensuals els que la realitzen a Espanya.
Així com els treballadors afectats amb contractes laborals en la modalitat “María Zambrano” a cobrar, íntegrament, 4.000 euros bruts mensuals.

I es deixa sense efecte, per injustificada, la pràctica empresarial de llevar de tals quantitats, la quota patronal de Seguretat Social, de salari d’aquest personal.

CCOO manté el seu compromís de treball en defensa dels drets del col·lectiu del PDI.

Tota la informació a través de l’enllaç a CCOO Informa nº43

.

.

Contratos “Margarita Salas” y “María Zambrano”:
La justicia estima la demanda de CCOO y declara indebido que se detraiga del salario la cuota patronal

En el caso de las convocatorias de recualificación “Margarita Salas” y “María Zambrano”, las universidades UAH, UCM, UAM y URJC detraen del salario bruto mensual no sólo los costes sociales y de seguridad social correspondientes al personal investigador contratado, sino también los correspondientes a la cuota patronal de la universidad. Esto supone que del sueldo a percibir se descuenta el 31,40% que corresponde a los gastos de contratación que debería asumir la Universidad , con la consiguiente reducción salarial.

Ante esta vulneración injustificada de la normativa, CCOO inició una campaña sindical y presentó demanda de conflicto colectivo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ha dictado una sentencia que estima íntegramente lo reclamado por CCOO:

Se declara que los trabajadores con contratos laborales afectados por el presente Conflicto tienen derecho a cobrar, íntegramente, en la modalidad “Margarita Salas”, la cantidad de 3.500 euros brutos mensuales para los que soliciten realizar estancia en el extranjero y de 2.800 euros brutos mensuales los que la realicen en España.
Así como los trabajadores afectados con contratos laborales en la modalidad “María Zambrano” a cobrar, íntegramente, 4.000 euros brutos mensuales.

Y se deja sin efecto, por injustificada, la práctica empresarial de detraer de tales cantidades, la cuota patronal de Seguridad Social, de salario de este personal.

CCOO mantiene su compromiso de trabajo en defensa de los derechos del colectivo del PDI.

Toda la información a través del enlace a CCOO Informa nº43

 

.

Els drets es conquisten i es defensen