Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO informa Barems Estabilització concurs i concurs-oposició i altres temes Mesa PAS-PI 06-10-2022

Des de CCOO us informem dels temes tractats en la Mesa delegada de negociació de PAS i PI celebrada el 06-10-2022.

Inicie negociació desenvolupe OPE PAS 2022 Llei 20/2021

Primeres valoracions de la distribució de punts que integraran els barems d’estabilització per als concursos i concursos-oposició a convocar en la UPV abans de finalitzar l’any.

Per part de CCOO s’ha proposat:

  • Per al procés selectiu mitjançant concurs, que l’experiència professional compute el temps màxim 15 anys, segons els acords en la Mesa tècnica d’universitats.

  • Per al procés selectiu mitjançant concurs-oposició, que l’experiència professional compute el temps màxim 6 anys, ja que la Llei 20/2021 preveu aquesta via per a places ocupades temporalment entre 3 i 5 anys.

  • I repartir de manera proporcionada la resta de puntuació entre titulació, valencià, idiomes, cursos i superació de proves anteriors.

CCOO aposta per un procediment que done cabuda a totes les persones en els processos d’estabilització.

Punxa ací per a veure la proposta de CCOO Barems Estabilització concurs i concurs – oposició.

La Universitat tanca la negociació informant que en la pròxima Mesa presentarà una proposta.

Preguntes


Per part de CCOO i altres organitzacions sindicals se li reitera novament a l’administració els assumptes que es troben pendents de resoldre, com són els problemes urgents de personal en el ASIC, Centres i altres unitats, convocatòries de concursos com el dels Auxiliars de Serveis, convocatòries de places com la promoció interna d’A2, entre altres.

Se li requereix a la Universitat que es reforce amb més personal el Servei de Gestió de Personal dependent de la Vicegerencia de Recursos Humans, per a descongestionar el Servei.

___________________________

Desde CCOO os informamos de los temas tratados en la Mesa delegada de negociación de PAS y PI celebrada el 06-10-2022.

Inicio negociación desarrollo OPE PAS 2022 Ley 20/2021

Primeras valoraciones de la distribución de puntos que integrarán los baremos de estabilización para los concursos y concursos-oposición a convocar en la UPV antes de finalizar el año.

Por parte de CCOO se ha propuesto:

  • Para el proceso selectivo mediante concurso, que la experiencia profesional compute el tiempo máximo 15 años, según lo acordado en la Mesa técnica de universidades.

  • Para el proceso selectivo mediante concurso-oposición, que la experiencia profesional compute el tiempo máximo 6 años, ya que la Ley 20/2021 prevé esta vía para plazas ocupadas temporalmente entre 3 y 5 años.

  • Y repartir de manera proporcionada el resto de puntuación entre titulación, valenciano, idiomas, cursos y superación de pruebas anteriores.

CCOO apuesta por un procedimiento que dé cabida a todas las personas en los procesos de estabilización.

Pincha aquí para ver la propuesta de CCOO Baremos Estabilización concurso y concurso-oposición.

La Universitat cierra la negociación informando que en la próxima Mesa presentará una propuesta.

Preguntas

Por parte de CCOO y otras organizaciones sindicales se le reitera nuevamente a la administración los asuntos que se encuentran pendientes de resolver, como son los problemas urgentes de personal en el ASIC, Centros y otras unidades, convocatorias de concursos como el de los Auxiliares de Servicios, convocatorias de plazas como la promoción interna de A2, entre otros.

Se le requiere a la Universitat que se refuerce con más personal el Servicio de Gestión de Personal dependiente de la Vicegerencia de Recursos Humanos, para descongestionar el Servicio.