Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO informa reunió en la Conselleria d’Universitats III Conveni Col·lectiu – Modificació Decret 174/2002 PDI laboral

Com ja us hem informat, CCOO i la resta de sindicats que conformen la Mesa General d’Universitats, s’han reunit hui amb la Conselleria d’Universitats per a analitzar la modificació del Decret 174/2002 i desbloquejar el preacord de l’III Conveni Col·lectiu del personal laboral de les universitats valencianes que porta quatre anys aparcat, compromís adquirit en l’última Mesa Tècnica.

Els representants de la Conselleria han informat sobre la modificació del Decret 174/2002, i la revisió s’ha centrat en el:

 • Capítol I Règim del personal docent i investigador contractat laboral, que introdueix les figures definides en el projecte de la LOSU.
 • Capítol II Retribucions, que actualitza les retribucions de les diferents figures laborals. S’ha trobat la manera d’implementar el preacord de l’III Conveni, establint una via d’excepcionalitat emparada per la Llei de Pressupostos, per a poder abordar l’augment de la massa salarial.

CCOO valora positivament que s’haja trobat el mecanisme per a desbloquejar la signatura de l’III Conveni, que donarà cobertura al professorat laboral de les universitats valencianes. No obstant això, considerem que s’hauria d’haver convocat la Mesa Tècnica per a agilitzar el procés.

Davant la proposta la Conselleria, CCOO ha plantejat la necessitat de revisar diverses qüestions de l’articulat, com:

 • Tots els aspectes relacionats amb les comissions de selecció.
 • Aclariments respecte als contractes d’interinitat.
 • Còmput d’antiguitat (triennis) del professorat Associat.
 • Sexennis per a professorat laboral temporal.

Des de CCOO treballarem perquè les nostres reivindicacions siguen tingudes en compte en la pròxima Mesa Tècnica.

Us mantindrem informats.

*********************

Como os informamos, CCOO y el resto de sindicatos que conforman la Mesa General de Universidades, se han reunido hoy con la Consellería de Universidades para analizar la modificación del Decreto 174/2002 y desbloquear el preacuerdo del III Convenio Colectivo del personal laboral de las universidades valencianas que lleva cuatro años aparcado, compromiso adquirido en la última Mesa Técnica.

Los representantes de la Consellería han informado sobre la modificación del Decreto 174/2002, y la revisión se ha centrado en el:

 • Capítulo I Régimen del personal docente e investigador contratado laboral, que introduce las figuras definidas en el proyecto de la LOSU.
 • Capítulo II Retribuciones, que actualiza las retribuciones de las diferentes figuras laborales. Se ha encontrado la manera de implementar el preacuerdo del III Convenio, estableciendo una vía de excepcionalidad amparada por la Ley de Presupuestos, para poder abordar el aumento de la masa salarial.

CCOO valora positivamente que se haya encontrado el mecanismo para desbloquear la firma del III Convenio, que dará cobertura al profesorado laboral de las universidades valencianas. Sin embargo, consideramos que se debería haber convocado la Mesa Técnica para agilizar el proceso.

Ante la propuesta la Consellería, CCOO ha planteado la necesidad de revisar varias cuestiones del articulado, como:

 • Todos los aspectos relacionados con las comisiones de selección.
 • Aclaraciones respecto a los contratos de interinidad.
 • Cómputo de antigüedad (trienios) del profesorado Asociado.
 • Sexenios para profesorado laboral temporal.

Desde CCOO trabajaremos para que nuestras reivindicaciones sean tenidas en cuenta en la próxima Mesa Técnica.

Os mantendremos informados.