Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Mesa General d’Universitats Públiques Valencianes del 27-02-2024

En la Mesa General d’Universitats Públiques Valencianes s’han aprovat els Criteris generals comuns a les convocatòries de processos selectius d’estabilització del professorat associat de les universitats públiques valencianes, d’acord amb el que s’estableix en la LOSU.

FE CCOO PV ha valorat l’existència d’uns criteris comuns per al es 5 universitats públiques valencianes, que estableix l’estabilització de forma coordinada i en totes elles.

A més hem sol•licitat informació sobre l’estat del Pla Plurianual de Finançament (PPF), insistint en que volem tindre l’oportunitat de fer aportacions. En finançament també cal tindre en compte que han d’estar contemplades condicions laborals i és imprescindible la mirada sindical.

S’ha informat de l’acord al que han arribat la Conselleria i les Universitats per a implementar l’abonament dels sexennis al professorat ajudant doctor. Han acordat que s’abonarà des de 1 de gener de 2024. Aquesta decisió ve després de unes quantes sentències condemnatòries al respecte, algunes de les quals fetes a través de CCOO PV

També s’ha informat per part de la Secretaria Autonòmica que s’està treballant per establir la norma que puga legislar la compatibilitat del professorat substitut, fet assenyalat per FE CCOO PV a partir de les observacions en diferents casos.

En la Mesa General de Universidades Públicas Valencianas se han aprobado los Criterios generales comunes a las convocatorias de procesos selectivos de estabilización del profesorado asociado de las universidades públicas valencianas, de acuerdo con lo establecido en la LOSU.

FE CCOO PV ha valorado la existencia de unos criterios comunes para el se 5 universidades públicas valencianas, que establece la estabilización de forma coordinada y en todas ellas.

Además hemos solicitado información sobre el estado del Plan Plurianual de Financiación (PPF), insistiendo en que queremos tener la oportunidad de hacer aportaciones. En financiación también hay que tener en cuenta que tienen que estar contempladas condiciones laborales y es imprescindible la mirada sindical.

Se ha informado del acuerdo al que han llegado la Consellería y las Universidades para implementar el abono de los sexenios al profesorado ayudante doctor. Han acordado que se abonará desde 1 de enero de 2024. Esta decisión viene después de unas cuántas sentencias condenatorias al respeto, algunas de las cuales hechas a través de CCOO PV.

También se ha informado por parte de la Secretaría Autonómica que se está trabajando para establecer la norma que pueda legislar la compatibilidad del profesorado sustituto, hecho señalado por FE CCOO PV a partir de las observaciones en diferentes casos.