Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

FELIÇ 8 DE MARÇ, DIA DE LA DONA.

FELIÇ 8 DE MARÇ, DIA DE LA DONA.

 

El 8 de març celebrem els drets conquistats per les dones en tots els àmbits i commemorem la llarga història de lluites i sacrificis per a aconseguir-los, a més de denunciar que encara ens queda un camí que recórrer per a poder aconseguir un objectiu irrenunciable per a CCOO: la igualtat real i efectiva de dones i homes.

 

En analitzar les dades per sexes, de les persones que formen part de la UPV, observem que el 56% del PTGAS, 32% del PDI i 29% de les persones estudiants són dones. Aquesta descripció simple de la composició de la comunitat universitària evidència que, en un entorn en el qual teòricament la igualtat d’oportunitats entre homes i dones és un dret consolidat, encara ens queda molt camí per recórrer.

 

En observar al col·lectiu del PTGAS podem pensar que s’ha aconseguit l’accés a l’ocupació en condicions d’igualtat per a tots dos sexes i certament en percentatge, així és, però si examinem els perfils de ja que majoritàriament són ocupats per dones les conclusions no són tan positives, ja que ocupen principalment els llocs de nivells retributius més baixos de l’administració: C2, C1 (auxiliars de serveis, administratives, educadores infantils, auxiliars de serveis bibliogràfics, etc…) i accedeixen en menor número als nivells retributius més elevats: A2 i A1. Per a mostra un botó, en aquesta universitat el 27% de les Caps de Servei estan ocupades per dones.

 

Entre el PDI, d’entrada, la cosa, no pinta bé, perquè la paritat en l’accés a l’ocupació en aquest col·lectiu dista molt de ser una realitat. El mateix ocorre entre el percentatge de dones que opten per realitzar estudis en la UPV, que continuen estant per davall del 30%.

 

Aquesta asimetria en l’accés té una segona derivada: si formem menys dones que homes per a incorporar-se als segments del mercat laboral més estables i millor retribuïts, contribuïm a perpetuar la bretxa salarial i de gènere.

 

Els manifestos, com el llegit aquest matí pel Rector, són necessaris però les polítiques realistes i efectives d’igualtat són imprescindibles. Per això, des de CCOO, exigim a aquest equip de govern que vaja més enllà en les seues polítiques d’igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació i li demanem que dissenye estratègies orientades al fet que més dones cursen estudis en la UPV.

FELIZ 8 DE MARZO, DÍA DE LA MUJER.

El 8 de marzo celebramos los derechos conquistados por las mujeres en todos los ámbitos y conmemoramos la larga historia de luchas y sacrificios para conseguirlos, además de denunciar que todavía nos queda un camino que recorrer para poder alcanzar un objetivo irrenunciable para CCOO: la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres.

 

Al analizar los datos por sexos, de las personas que forman parte de la UPV, observamos que el 56% del PTGAS, 32% del PDI y 29% de las personas estudiantes son mujeres. Esta descripción simple de la composición de la comunidad universitaria evidencia que, en un entorno en el que teóricamente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es un derecho consolidado, todavía nos queda mucho camino por recorrer.

 

Al observar al colectivo del PTGAS podemos pensar que se ha logrado el acceso al empleo en condiciones de igualdad para ambos sexos y ciertamente en porcentaje, así es, pero si examinamos los perfiles de puesto que mayoritariamente son ocupados por mujeres las conclusiones no son tan positivas, ya que ocupan principalmente los puestos de niveles retributivos más bajos de la administración: C2, C1 (auxiliares de servicios, administrativas, educadoras infantiles, auxiliares de servicios bibliográficos, etc…) y acceden en menor número a los niveles retributivos más elevados: A2 y A1. Para muestra un botón, en esta universidad el 27% de las Jefaturas de Servicio están ocupadas por mujeres.

 

Entre el PDI, de entrada, la cosa, no pinta bien, pues la paridad en el acceso al empleo en este colectivo dista mucho de ser una realidad. Lo mismo ocurre entre el porcentaje de mujeres que optan por realizar estudios en la UPV, que siguen estando por debajo del 30%.

 

Esta asimetría en el acceso tiene una segunda derivada: si formamos menos mujeres que hombres para incorporarse a los segmentos del mercado laboral más estables y mejor retribuidos, contribuimos a perpetuar la brecha salarial y de género.

 

Los manifiestos, como el leído esta mañana por el Rector, son necesarios pero las políticas realistas y efectivas de igualdad son imprescindibles. Por ello, desde CCOO, exigimos a este equipo de gobierno que vaya más allá en sus políticas de igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y le pedimos que diseñe estrategias orientadas a que más mujeres cursen estudios en la UPV.