Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

Oferta salarial presentada en la Mesa General de les Administracions Públiques

Oferta salarial presentada en la Mesa General de les Administracions Públiques

Supeditada al tancament d’un acord que contemple la resta de millores de condicions de treball, assumides pel Govern en el marc del diàleg social

L’Àrea Pública de CCOO, com a primer sindicat en l’àmbit de les Administracions Públiques, ha donat el vistiplau a l’oferta de pujada salarial presentada en el dia d’avui en la taula general, alguna cosa que valora perquè, fins i tot sent insuficient, és la primera vegada que es revisa a l’alça la pujada contemplada en els PGE, que serà d’un del 1,5% addicional amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener, i que es materialitzarà en una sola paga abans de final d’any, al que s’acompanyarà un acord pluriennal amb una pujada del 9,8% acumulat i un conjunt d’avanços en matèries importantíssimes demandades pel sindicat.

Cal recordar que des del tancament de l’acord del 2018, amb el Govern de Montoro, les pujades salarials del 0.9% del 2021 i 2% del 2022, van ser imposades per l’Executiu, sense que s’haguera produït cap negociació. D’aquí ve que CCOO iniciara un procés de mobilització, el punt d’inflexió de la qual ha sigut la concentració enfront del Congrés dels Diputats el passat 14 de juliol, i que ha donat com a resultat l’obertura de la taula de diàleg social i el pre-acord salarial i de condicions de treball que el Govern ha compromès, que es materialitzarà en un nou acord 2022/2024.

A més dels increments retributius, aquest acord contempla, entre altres qüestions, el desenvolupament i actualització del EBEP, Estatut Marc i Llei de Funció Pública de la AGE, el canvi normatiu en matèria d’igualtat, la derogació de les retallades imposades en 2012, que contempla, entre altres, la recuperació de drets sindicals, el dret a la negociació col·lectiva, així com el reconeixement dels acords i convenis col·lectius, el 100% de IT sense condicionament, l’eliminació de restriccions per a la implantació de la Jornada de 35 hores per a totes les administracions públiques, així com la plena aplicació de la classificació professional, la negociació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, pel que fa a la modernització i digitalització de les Administracions Públiques, la millora en l’ocupació pública, l’accés, promoció i mobilitat, el desenvolupament en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat del Teletreball, la recuperació de la jubilació anticipada parcial del EBEP, així com la flexibilització de la taxa de reposició per a recuperar ocupació pública.

Al costat d’aquesta bateria de mesures, es contempla d’una vegada per sempre, el ple reconeixement al sector públic empresarial, el dret a la negociació col·lectiva i l’afectació directa del contingut de l’acord, així com dos deutes històrics pendents, l’actualització salarial en el servei exterior i la revisió del model de centres penitenciaris.

CCOO, valora aquest preacord que s’haurà de tancar en poques setmanes, calendarizado per al seu desenvolupament, i continuarà treballant per la recuperació de la resta de matèries que encara no s’han pogut aconseguir, com la millora d’havers reguladors de classes passives, la indemnització per residència, o l’aportació als plans de pensions públics, entre altres, que ho farem en la tramitació parlamentària dels PGE 2023, amb els grups parlamentaris.

2022-10-03_tablas-incremento-salarial-acordado-en-Mesa-negociacion-03
2022-10-03_tablas-incremento-salarial-acordado-en-Mesa-negociacion-03

 

Supeditada al cierre de un acuerdo que contemple el resto de mejoras de condiciones de trabajo, asumidas por el Gobierno en el marco del diálogo social

El Área Pública de CCOO, como primer sindicato en el ámbito de las Administraciones Públicas, ha dado el visto bueno a la oferta de subida salarial presentada en el día de hoy en la mesa general, algo que valora pues, aun siendo insuficiente, es la primera vez que se revisa al alza la subida contemplada en los PGE, que será de un del 1,5% adicional con carácter retroactivo desde el 1 de enero, y que se materializará en una sola paga antes de final de año, a lo que se acompañará un acuerdo plurianual con una subida del 9,8% acumulado y un conjunto de avances en materias importantísimas demandadas por el sindicato.

Hay que recordar que desde el cierre del acuerdo del 2018, con el Gobierno de Montoro, las subidas salariales del 0.9% del 2021 y 2% del 2022, fueron impuestas por el Ejecutivo, sin que se hubiese producido negociación alguna. De ahí que CCOO iniciara un proceso de movilización, cuyo punto de inflexión ha sido la concentración frente al Congreso de los Diputados el pasado 14 de julio, y que ha dado como resultado la apertura de la mesa de diálogo social y el pre-acuerdo salarial y de condiciones de trabajo que el Gobierno ha comprometido, que se materializará en un nuevo acuerdo 2022/2024.

Además de los incrementos retributivos, este acuerdo contempla, entre otras cuestiones, el desarrollo y actualización del EBEP, Estatuto Marco y Ley de Función Pública de la AGE, el cambio normativo en materia de igualdad, la derogación de los recortes impuestos en 2012, que contempla, entre otros, la recuperación de derechos sindicales, el derecho a la negociación colectiva, así como el reconocimiento de los acuerdos y convenios colectivos, el 100% de IT sin condicionamiento, la eliminación de restricciones para la implantación de la Jornada de 35 horas para todas las administraciones públicas, así como la plena aplicación de la clasificación profesional, la negociación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en lo que respecta a la modernización y digitalización de las Administraciones Públicas, la mejora en el empleo público, el acceso, promoción y movilidad, el desarrollo en el ámbito de la Administración General del Estado del Teletrabajo, la recuperación de la jubilación anticipada parcial del EBEP, así como la flexibilización de la tasa de reposición para recuperar empleo público.

Junto a esta batería de medidas, se contempla de una vez por todas, el pleno reconocimiento al sector público empresarial, el derecho a la negociación colectiva y la afectación directa del contenido del acuerdo, así como dos deudas históricas pendientes, la actualización salarial en el servicio exterior y la revisión del modelo de centros penitenciarios.

CCOO, valora este preacuerdo que se deberá cerrar en pocas semanas, calendarizado para su desarrollo, y seguirá trabajando por la recuperación del resto de materias que aún no se han podido conseguir, como la mejora de haberes reguladores de clases pasivas, la indemnización por residencia, o la aportación a los planes de pensiones públicos, entre otros, que lo haremos en la tramitación parlamentaria de los PGE 2023, con los grupos parlamentarios.