Sección Sindical CCOO de la UPV

Secció Sindical CCOO

CCOO INFORMA PUBLICACIÓ LOSU BOE I CATEGORIES PROFESSORAT LABORAL

Hui 23-03-2023 s’ha publicat en el BOE la LOSU Llei orgànica 2/2023, 22 de març, del Sistema Universitari. Paral·lelament, el govern valencià modificarà el Decret 174/2002 que regula el règim jurídic i retributiu del professorat contractat, incorporant algunes de les millores que negociem en el conveni col·lectiu i que, finalment, s’aplicaran.

Des de CCOO hem elaborat un resum i un quadre per cada figura de professorat laboral que es veurà afectada per l’entrada en vigor de la LOSU i el nou Decret valencià:

  •  Col·laborador punxa ací per a veure el resum
  •  Contractat Doctor punxa ací per a veure el resum
  •  Ajudant punxa ací per a veure el resum
  •  Ajudant Doctor punxa ací per a veure el resum
  •  Associat punxa ací per a veure el resum

Continuarem informant del desenvolupament de la LOSU

**********************

Hoy 23-03-2023 se ha publicado en el BOE la LOSU Ley Orgánica 2/2023, 22 de marzo, del Sistema Universitario. Paralelamente, el gobierno valenciano va a modificar el Decreto 174/2002 que regula el régimen jurídico y retributivo del profesorado contratado, incorporando algunas de las mejoras que negociamos en el convenio colectivo y que, finalmente, van a aplicarse.

Desde CCOO hemos elaborado  un resumen y un cuadro por cada figura de profesorado laboral que se verá afectada por la entrada en vigor de la LOSU y el nuevo Decreto valenciano:

  • Colaborador pincha aquí para ver el resumen
  • Contratado Doctor pincha aquí para ver el resumen
  • Ayudante pincha aquí para ver el resumen
  • Ayudante Doctor pincha aquí para ver el resumen
  • Asociado pincha aquí para ver el resumen

Seguiremos informando del desarrollo de la LOSU